รพ.สต.บ้านปากสระ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ

รพ.สต.เกาะศาลพระ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ ต่อมาได้มีงบประมาณการก่อสร้างของทางราชการ ให้ก่อสร้างเป็นสถานีแห่งใหม่โดยที่สถานีอนามัยเดิมปิดทำการ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,955,000 บาท โดยมีเจ้าอาวาสเกาะศาลพระ(พระครูวิจิตรธรรมประโพธิ์) เป็นผู้จัดหาเงินซื้อที่ดินบริจาค มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ สร้างเสร็จเมื่อ 15 กันยายน 2538 เริ่มปฏิบัติงาน 20 กันยายน 2538 เดิมรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน แต่ต่อมาสถานีอนามัยเดิม[สถานีอนามัยบ้านเวียงทุน(อุดมธรรมอุปถัมภ์)] ได้มีการเปิดบริการขึ้นใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่คนใหม่ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการแบ่งหมู่บ้านกันรับผิดชอบ โดยที่สถานีอนามัยบ้านเวียงทุนฯ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 - 4 สถานีอนามัยตำบลเกาะศาลพระรับผิดชอบหมู่ที่ 5 - 10 ได้รับการยกระดับเป็น "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ" ปี 2552 ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อยู่ทางใต้ของอำเภอวัดเพลง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลงประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระถึงอำเภอวัดเพลงโดยรถยนต์ประมาณ 7 นาที ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ ถึงจังหวัดราชบุรี โดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที มีบุคลากร จำนวน 5 คน มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน    คน  เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 032-363216

  

      

  

  

            

รพ.สต.จอมประทัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด(บริเวณริมคลองประดู่) สร้างและเปิดดำเนินการในปี 2503 บนเนื้อที่ 1 งาน โดยการบริจาคเงินและที่ดินของประชาชน มีพื้นที่รับผิดชอบเขตตำบลจอมประทัด 8 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2528 ทางส่วนราชการได้มีงบประมาณให้สร้างสถานีอนามัยใหม่(ทดแทนสำนักงานผดุงครรภ์) โดยท่านเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ(ท่านพระครูศรีธรรมมาภรณ์) เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา อยู่ห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทำการสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ 1 หลัง และบ้านพัก 1 หลัง และได้แบ่งเขตการรับผิดชอบการให้บริการเป็น สองส่วนคือ สถานีอนามัยจอมประทัด รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-4 ตำบลจอมประทัด  สถานีอนามัยบ้านปากสระ รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 5-8 ตำบลจอมประทัด และเปิดดำเนินการให้บริการในเดือนมกราคม 2529 เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ 2554 ทางสถานีอนามัยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างสถานที่ทำการหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2556 และเปิดทำการบนสำนักงานใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด" มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน 3 คน และมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน (หมุนเวียนในคปสอ.) ดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน    คน  เปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.หมายเลขโทรศัพท์ 032-398472

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.สต.บ้านเวียงทุน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์)

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ เดิม เรียกว่าสถานีอนามัยตำบลเกาะศาลพระ ซึ่งได้ก่อสร้างมาประมาณ 50 ปี เป็นแปลนไม้ชั้นเดียว แบบเก่า  ต่อมาประมาณปี 2537 จึงได้งบที่จะทำการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม  แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากที่ดินที่จะทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ไม่เพียงพอ เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นดินธรณีสงฆ์ ทางวัดและกรรมการจึงประชุมกันและมีมติให้ใช้ที่ดินทางด้านวัด ซึ่งที่ดินติดกับคลองแควอ้อม ใช้ทำการก่อสร้าง แต่ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเดิมเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงขอใช้ที่ดินทางด้านติดถนน แต่ทางคณะกรรมการวัดไม่ยินยอม ทางเจ้าอาวาสของวัดเกาะศาลพระทราบ จึงได้ซื้อที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ ใช้ทำการก่อสร้างทดแทน ซึ่งมีระยะทางห่างจากบริเวณเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร และได้ย้ายไปอยู่ที่นั้นจนถึงปัจจุบัน ต่อมาประมาณ 2 ปี ชาวบ้านบริเวณที่เดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนที่จะต้องเดินทางไปรับบริการรักษาพยาบาลไกล จึงทำการร้องขอให้ทางโรงพยาบาลวัดเพลงจัดเจ้าหน้าออกมาให้บริการรักษาประชาชนเป็นการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในเขตดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ทำเรื่องเสนอเป็นขึ้นตอน เพื่อทำการขอตั้งเป็นสถานีอนามัย และมีเจ้าหน้าที่มาประจำอีกครั้งหนึ่ง ในประมาณปี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้ใช้อาคารสถานีอนามัยหลังเดิมเป็นที่ทำการและได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทางโรงพยาบาลวัดเพลง ต่อมาปี 2540 จึงได้งบประมาณจากทางรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทนหลังใหม่และได้ขยับทางที่เดิมมาอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเวียงทุนติดถนนสายราชบุรี – วัดเพลง สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน(อดมธรรมอุปถัมภ์) มีบุคลากรจำนวน 3 คน รับผิดชอบดูแลประชากรจำนวน 1,314 คน ในเขตหมู่ที่ 1 - 4 ของตำบลเกาะศาลพระ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 032-363453