EB 1 (2563)

บันทึกข้อความขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุ ขอำเภอวัดเพลง 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง