บุคลากรและการบริหารงาน

นายโชติ  เกิดบัณฑิต

สาธารณสุขอำเภอวัดเพลง

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง

มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 6 คน และในส่วนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีก 4 แห่ง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน