บุคลากรและการบริหารงาน

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 8 คน และในส่วนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง มีการแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ ตามสายวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ดังนี้