วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 

         เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขชั้นนำของภาคกลา

 

 

พันธกิจ

         1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

         2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในอำเภอ

         3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยในสังกัด

         4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย

 

ยุทธศาสตร์

         1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้นสุขภาพของประชาชนโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

         2. ส่งเสริมกระบวนการดูแลผู้รับบริการและประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

         3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่มาตรฐาน

         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสุขภาพ

         5. ยกระดับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

         6. ปรับรูปแบบบริการสุขภาพเพื่อเพิ่มรายรับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ

วัฒนธรรม WATPHLENG

                เป็นทีมงานมืออาชีพชั้นนำที่ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ประสานภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์สังคมสุขภาวะ  โดยยึดหลักประชาชนอุ่นใจ  ผู้ให้บริการเป็นสุข

                                 Well – being                       = การนำสู่สุขภาวะ

                                 Achievement                      = การมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                 Teamwork                          = การทำงานเป็นทีม

                                 Professional                       = ความมืออาชีพ

                                 Humanized healthcare       = บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

                                 Living Organization            = องค์กรที่มีชีวิตชีวา

                                 Empowerment                    = การเสริมสร้างพลังอำนาจ

                                 Network                              = การทำงานแบบภาคีเครือข่าย

                                 Goodness                            = การยึดมั่นในการทำความดี

 

 

ค่านิยม

         ความมุ่งมั่น  ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค่านิยมที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความมุ่งมั่น

 

 

ภาพฝันต่อสุขภาพของประชาชนอำเภอวัดเพลง

           ประชาชนอำเภอวัดเพลง ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังอำนาจให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมพึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมสุขภาวะตามวิถีความพอเพียง