ข้อมูลทั่วไป

         อำเภอวัดเพลงปัจจุบันอยู่ฝั่งขวาของคลอง แควอ้อม ซึ่งเป็นสายน้ำแยกแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา อำเภอวัดเพลง ได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2516 อำเภอวัดเพลง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามแม่น้ำแควอ้อมฝั่งขวา อำเภอวัดเพลง มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

 

   

 

 

 

สภาพภูมิศาสตร์

             อำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดราชบุรี ประมาณ เส้นรุ้งที่13 องศา 10 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดาตะวันตก อยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 3088 ประมาณ 15 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 37.892 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 0.75 ของพื้นที่จังหวัดราชบุรี สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบต่ำ บริเวณตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อม ด้านจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นสวนมะพร้าวและพื้นที่นา

เขตการปกครอง

             อำเภอวัดเพลงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะศาลพระ, ตำบลจอมประทัด และตำบลวัดเพลง แบ่งการบริหารออกเป็น 1 เทศบาลตำบลและ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล