ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สถานะสุขภาพของประชาชนอำเภอวัดเพลง

อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่ม

ตารางที่ 1 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม จำแนกรายปี

ปี พ.ศ. อัตราเกิดต่อพันประชากร อัตราตายต่อพันประชากร อัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อ
       
       
       
       
       

                                     ที่มา : 

 

สาเหตุการตาย

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก 

ลำดับ สาเหตุการตาย จำนวน อัตราป่วยต่อแสน
       
       
       
       
       

                                   ที่มา :

 

อัตราป่วยแยกตามสาเหตุ 10 อันดับแรก

ตารางที่ 3 

ลำดับ ชื่อโรค  จำนวน(ครั้ง)  อัตราป่วยต่อแสน
1 Essential (primary) hypertension    
Attention to surgical dressings and sutures    
Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications    
Other specified surgical follow-up care    
Acute pharyngitis, unspecified    
Other physical therapy    
Acute nasopharyngitis [common cold]    
Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified    
Caries of dentine    
10  Dizziness and giddiness    

                    ที่มา : 

 

อัตราป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก

ตารางที่ 4

ลำดับ ชื่อโรค

จำนวน

อัตราป่วยต่อแสน
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

                                 ที่มา :