รพ.สต.จอมประทัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด(บริเวณริมคลองประดู่) สร้างและเปิดดำเนินการในปี 2503 บนเนื้อที่ 1 งาน โดยการบริจาคเงินและที่ดินของประชาชน มีพื้นที่รับผิดชอบเขตตำบลจอมประทัด 8 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2528 ทางส่วนราชการได้มีงบประมาณให้สร้างสถานีอนามัยใหม่(ทดแทนสำนักงานผดุงครรภ์) โดยท่านเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ(ท่านพระครูศรีธรรมมาภรณ์) เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา อยู่ห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทำการสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ 1 หลัง และบ้านพัก 1 หลัง และได้แบ่งเขตการรับผิดชอบการให้บริการเป็น สองส่วนคือ สถานีอนามัยจอมประทัด รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-4 ตำบลจอมประทัด  สถานีอนามัยบ้านปากสระ รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 5-8 ตำบลจอมประทัด และเปิดดำเนินการให้บริการในเดือนมกราคม 2529 เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ 2554 ทางสถานีอนามัยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างสถานที่ทำการหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2556 และเปิดทำการบนสำนักงานใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด" มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน 3 คน และมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน (หมุนเวียนในคปสอ.) ดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน    คน  เปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.หมายเลขโทรศัพท์ 032-398472