รพ.สต.บ้านเวียงทุน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์)

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ เดิม เรียกว่าสถานีอนามัยตำบลเกาะศาลพระ ซึ่งได้ก่อสร้างมาประมาณ 50 ปี เป็นแปลนไม้ชั้นเดียว แบบเก่า  ต่อมาประมาณปี 2537 จึงได้งบที่จะทำการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม  แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากที่ดินที่จะทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ไม่เพียงพอ เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นดินธรณีสงฆ์ ทางวัดและกรรมการจึงประชุมกันและมีมติให้ใช้ที่ดินทางด้านวัด ซึ่งที่ดินติดกับคลองแควอ้อม ใช้ทำการก่อสร้าง แต่ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเดิมเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงขอใช้ที่ดินทางด้านติดถนน แต่ทางคณะกรรมการวัดไม่ยินยอม ทางเจ้าอาวาสของวัดเกาะศาลพระทราบ จึงได้ซื้อที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ ใช้ทำการก่อสร้างทดแทน ซึ่งมีระยะทางห่างจากบริเวณเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร และได้ย้ายไปอยู่ที่นั้นจนถึงปัจจุบัน ต่อมาประมาณ 2 ปี ชาวบ้านบริเวณที่เดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนที่จะต้องเดินทางไปรับบริการรักษาพยาบาลไกล จึงทำการร้องขอให้ทางโรงพยาบาลวัดเพลงจัดเจ้าหน้าออกมาให้บริการรักษาประชาชนเป็นการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในเขตดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ทำเรื่องเสนอเป็นขึ้นตอน เพื่อทำการขอตั้งเป็นสถานีอนามัย และมีเจ้าหน้าที่มาประจำอีกครั้งหนึ่ง ในประมาณปี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้ใช้อาคารสถานีอนามัยหลังเดิมเป็นที่ทำการและได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทางโรงพยาบาลวัดเพลง ต่อมาปี 2540 จึงได้งบประมาณจากทางรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทนหลังใหม่และได้ขยับทางที่เดิมมาอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเวียงทุนติดถนนสายราชบุรี – วัดเพลง สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน(อดมธรรมอุปถัมภ์) มีบุคลากรจำนวน 3 คน รับผิดชอบดูแลประชากรจำนวน 1,314 คน ในเขตหมู่ที่ 1 - 4 ของตำบลเกาะศาลพระ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 032-363453