รพ.สต.เกาะศาลพระ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ ต่อมาได้มีงบประมาณการก่อสร้างของทางราชการ ให้ก่อสร้างเป็นสถานีแห่งใหม่โดยที่สถานีอนามัยเดิมปิดทำการ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,955,000 บาท โดยมีเจ้าอาวาสเกาะศาลพระ(พระครูวิจิตรธรรมประโพธิ์) เป็นผู้จัดหาเงินซื้อที่ดินบริจาค มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ สร้างเสร็จเมื่อ 15 กันยายน 2538 เริ่มปฏิบัติงาน 20 กันยายน 2538 เดิมรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน แต่ต่อมาสถานีอนามัยเดิม[สถานีอนามัยบ้านเวียงทุน(อุดมธรรมอุปถัมภ์)] ได้มีการเปิดบริการขึ้นใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่คนใหม่ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการแบ่งหมู่บ้านกันรับผิดชอบ โดยที่สถานีอนามัยบ้านเวียงทุนฯ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 - 4 สถานีอนามัยตำบลเกาะศาลพระรับผิดชอบหมู่ที่ 5 - 10 ได้รับการยกระดับเป็น "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ" ปี 2552 ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อยู่ทางใต้ของอำเภอวัดเพลง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลงประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระถึงอำเภอวัดเพลงโดยรถยนต์ประมาณ 7 นาที ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศาลพระ ถึงจังหวัดราชบุรี โดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที มีบุคลากร จำนวน 5 คน มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน    คน  เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 032-363216