รพ.สต.บ้านปากสระ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ