วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 

         เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขชั้นนำของภาคกลา

 

 

พันธกิจ

         1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

         2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในอำเภอ

         3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยในสังกัด

         4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย

 

ยุทธศาสตร์

         1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้นสุขภาพของประชาชนโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

         2. ส่งเสริมกระบวนการดูแลผู้รับบริการและประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

         3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู่มาตรฐาน

         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสุขภาพ

         5. ยกระดับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

         6. ปรับรูปแบบบริการสุขภาพเพื่อเพิ่มรายรับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ

วัฒนธรรม WATPHLENG

                เป็นทีมงานมืออาชีพชั้นนำที่ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ประสานภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์สังคมสุขภาวะ  โดยยึดหลักประชาชนอุ่นใจ  ผู้ให้บริการเป็นสุข

                                 Well – being                       = การนำสู่สุขภาวะ

                                 Achievement                      = การมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                 Teamwork                          = การทำงานเป็นทีม

                                 Professional                       = ความมืออาชีพ

                                 Humanized healthcare       = บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

                                 Living Organization            = องค์กรที่มีชีวิตชีวา

                                 Empowerment                    = การเสริมสร้างพลังอำนาจ

                                 Network                              = การทำงานแบบภาคีเครือข่าย

                                 Goodness                            = การยึดมั่นในการทำความดี

 

 

ค่านิยม

         ความมุ่งมั่น  ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค่านิยมที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความมุ่งมั่น

 

 

ภาพฝันต่อสุขภาพของประชาชนอำเภอวัดเพลง

           ประชาชนอำเภอวัดเพลง ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังอำนาจให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมพึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมสุขภาวะตามวิถีความพอเพียง

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สถานะสุขภาพของประชาชนอำเภอวัดเพลง

อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่ม

ตารางที่ 1 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม จำแนกรายปี

ปี พ.ศ. อัตราเกิดต่อพันประชากร อัตราตายต่อพันประชากร อัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อ
       
       
       
       
       

                                     ที่มา : 

 

สาเหตุการตาย

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก 

ลำดับ สาเหตุการตาย จำนวน อัตราป่วยต่อแสน
       
       
       
       
       

                                   ที่มา :

 

อัตราป่วยแยกตามสาเหตุ 10 อันดับแรก

ตารางที่ 3 

ลำดับ ชื่อโรค  จำนวน(ครั้ง)  อัตราป่วยต่อแสน
1 Essential (primary) hypertension    
Attention to surgical dressings and sutures    
Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications    
Other specified surgical follow-up care    
Acute pharyngitis, unspecified    
Other physical therapy    
Acute nasopharyngitis [common cold]    
Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified    
Caries of dentine    
10  Dizziness and giddiness    

                    ที่มา : 

 

อัตราป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก

ตารางที่ 4

ลำดับ ชื่อโรค

จำนวน

อัตราป่วยต่อแสน
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

                                 ที่มา : 

บุคลากรและการบริหารงาน

นายโชติ  เกิดบัณฑิต

สาธารณสุขอำเภอวัดเพลง

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง

มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 6 คน และในส่วนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีก 4 แห่ง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

ข้อมูลทั่วไป

         อำเภอวัดเพลงปัจจุบันอยู่ฝั่งขวาของคลอง แควอ้อม ซึ่งเป็นสายน้ำแยกแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา อำเภอวัดเพลง ได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2516 อำเภอวัดเพลง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามแม่น้ำแควอ้อมฝั่งขวา อำเภอวัดเพลง มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

 

   

 

 

 

สภาพภูมิศาสตร์

             อำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดราชบุรี ประมาณ เส้นรุ้งที่13 องศา 10 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดาตะวันตก อยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 3088 ประมาณ 15 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 37.892 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 0.75 ของพื้นที่จังหวัดราชบุรี สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบต่ำ บริเวณตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อม ด้านจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นสวนมะพร้าวและพื้นที่นา

เขตการปกครอง

             อำเภอวัดเพลงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะศาลพระ, ตำบลจอมประทัด และตำบลวัดเพลง แบ่งการบริหารออกเป็น 1 เทศบาลตำบลและ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล

 

ประวัติความเป็นมา

 

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น(สร้างทดแทนอาคารเดิม) บนเนื้อที่ของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ริมของแควอ้อม ติดกับที่ว่าการอำเภอวัดเพลง

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง มี รพ.สต. ในสังกัดทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านเวียงทุน(อุดมธรรมอุปถัมภ์), รพ.สต.เกาะศาลพระ, รพ.สต.จอมประทัด และรพ.สต.บ้านปากสระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ 5 ถนนราชบุรี - วัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 7070 โทร. 0-323--9302 โทรสาร. 0-3239-93027 , Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.